فارکس در ایرانر

تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه

اﻧﻮاﻉ تقسیم بندی های ﺑﺎﺯاﺭﻫﺎی ﻣﺎلی

در این نوشتار با انواع بازار هدف بر اساس اهمیت و تعاریف ساده آن که بیشترین کاربرد در معاملات روزانه را دارند آشنا می‌شوید.

ﺑﺎﺯاﺭ ﭘﻮﻝ : ﺑﺎﺯاﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮاﺯ ﻳﻜﺴﺎﻝ
ﺑﺎﺯاﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ﺑﺎﺯاﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﻴﺶاز ﻳﻜﺴﺎﻝ
ﺑﺎﺯاﺭ ﺑﺪﻫﻲ : ﺑﺎﺯاﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺩاﺭﻧﺪﮔﺎﻥ اﻭﺭاﻕ اﺩﻋﺎﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺭا ﻧﺪاﺭﻧﺪ
ﺑﺎﺯاﺭ ﺳﻬﺎﻡ : ﺑﺎﺯاﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺩاﺭﻧﺪﮔﺎﻥ اﻭﺭاﻕ اﺩﻋﺎﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ
ﺑﺎﺯاﺭ اﻭﻟﻴﻪ : اﻧﺘﺸﺎﺭ اﻭﺭاﻕ ﺑﺮاﻱ اﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﺎﺯاﺭ اﺳﺖ
ﺑﺎﺯاﺭ ثانویه : ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻭﺭاﻕ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﺎﺯاﺭ اﺳﺖ
ﺑﺎﺯاﺭ ﻧﻘﺪ : ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺩاﺭاﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاﻱ ﻭاﮔﺬاﺭﻱ ﻓﻮﺭﻱ
ﺑﺎﺯاﺭ ﺁﺗﻲ(ﺑﺎﺯاﺭ اﻭاﺭاﻕ ﻣﺸﺘﻘﻪ) : ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺩاﺭاﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاﻱ ﻭاﮔﺬاﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺑﺎﺯاﺭ ﺣﺮاﺝ : ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺁن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﺣﺮاﺝ و ﺗﻮﺳﻄ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮاﻥ اﺳﺖ
ﺑﺎﺯاﺭ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻲ(OTC) : ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻭﺭاﻕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ
ﺑﺎﺯاﺭ ﺳﻮﻡ : ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻭﺭاﻕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯاﺭ تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه OTC
ﺑﺎﺯاﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻭﺭاﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﻭاﺳﻂﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﺎﺯاﺭ

انتخاب بازار تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه برای فعالیت صادرات اولیه تفاوت بین صادرات اولیه و ثانویه(مورد مطالعه:مجموعه شرکت مپنا)

چکیده
همانگونه که موفقیت بنگاههای کسب و کار در درون مرزهای ملی در گرو بازاریابی صحیح و اثر بخش می باشد، هنگامی که دایره فعالیت یک بنگاه به خارج از مرزها توسعه می یابد نیز دستیابی به موفقیت، رهین درک صحیح مختصات بازار خارجی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت آن است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل تاثیر گذار بر بر انتخاب بازار برای فعالیت صادراتمی پردازد.جامعه ی آماری پژوهش کلیه مدیران تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه و کارشناسان در گیر در حوزه بازرگانی مجموعه شرکت های مپنا می باشد که تعداد آن ها 2800 نفر می باشد.نمونه بدست آمده از طریق جدول مورگان محاسبه شده که برابر 278 تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه نفر است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته و با ضریب پایایی 795/0 است. پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد که در زمینه ی بررسی چهار متغیر سرعت ورود کالا، منابع در دسترس، ابعاد سیاسی و فرهنگی، فاصله بین دو کشور می باشد که به جهت بررسی توسعه صادرات و انتخاب بازار هدف مورد آزمون قرارگرفته است. دراین تحقیق از روش تحلیل مسیر برای پیداکردن تأثیرات مستقیم و یا غیر مستقیم و تأثیر کل متغیرها بر روی صادرات استفاده شده است. به این منظور از نرم افزار AMOS برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده شده-است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در جامعه پژوهش متغیر دسترسی به منابع بر توسعه صادرات و انتخاب بازار هدف بیشترین تاثیر رادارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی بین الملل، صادرات، فاصله بین دو کشور، منابع در دسترس، مجموعه مپنا.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6
1-4 اهداف مشخص پژوهش: 7
1-4-1 هدف اصلی: 7
1-4-2 اهداف فرعی: 7
1-4-3 اهداف کاربردی 7
1-5 فرضيه‏هاي پژوهش 8
1-6 قلمرو پژوهش: 8
1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهش 8
1-6-2- قلمروزمانی 9
1-6-3- قلمرو مکانی: 9
1-7 بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی: 9
1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 10
1-8-1 تعاریف مفهومی 10
1-8-1-1 بازاریابی بین الملل 10
1-8-1-2 صادرات 10
1-8-1-3 منابع در دسترس 10
1-8-1-4 فاصله نهادی بین کشورها 10
1-8-2 تعريف عملیاتی 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 13
2-2مبانی نظری 14
2-2-1 صادرات 41
2-2-1-1 صادر کننده 14
2-2-1-2روش های متداول صادرات 15
2-2-1-3 مزایای صادراتی 15
2-2-1-4 عملکرد صادراتی 20
2-2-1-5 فرآیند صادراتی را می توان به هشت قسمت تقسیم کرد 23
2-2-1-6 جایگاه راهگارآمیخته بازاریابی در بازرگانی خارجی 25
2-2-1-7 ضرورتوجه به راهکار بازاریابی در بازرگانی خارجی 26
2-2-2 نگرش ها و راهکارهای اصلی در مدیریت بازارهای خارجی 26
2-2-2-1 نگرش های اصلی در مدیریت بازارهای خارجی 28
2-2-2-2 راهکار اصلی در مدیریت بازارهای خارجی 28
2-2-2-3راهکار جهانی 29
2-2-2-4 راهکار محلی 30
2-2-2-5 راهکار جهانی- محلی 31
2-2-2-6 راهکار چند ملیتی 32
2-2-2-7 صادرات و رشد اقتصادی. 32
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 51
3-2 روش تحقیق 52
31-2- قلمرو تحقیق 53
3-2-1 قلمرو تحقیق 53
3-3جامعه پژوهش 54
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 55
3-5ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده ها 55
3-6 روایی و پایایی ابزار پژوهش 56
3-7 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 57
فصل چهارم: تجزیه تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه 63
4-2 آمار توصیفی 63
4-2-1 جنسیت پاسخ دهندگان 64
4-2-2 وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 65
4-2-3 سابقه خدمت 66
4-3 آزمون کلموگروف اسمیرنوف 67
4-4تجزیه و تحلیل اطلاعات 68

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه . 76
5-2 مروری بر مطالب گذشته . 76
5-3 تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش . 77
5-4 نتیجه گیری تحقیق. 77
5-5 پیشنهادها. 80
5-6 محدودیتهای پژوهش. 82
منابع و ماخذ. 83
پیوستها . 89

تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه

روی جلد

پشت جلد

    امتیاز
  1. 978-622-212-110-5

بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور تأمین سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های اقتصادی خود معمولاً به یکی از این دو طریق عمل می‌کنند: گاه با مراجعه به بانک‌ها و اخذ وام از بانک‌های تجاری سرمایه لازم را فراهم می‌کنند و گاه تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه مبادرت به انتشار اوراق بهادار می‌کنند. مع‌ذلک تفاوت قابل‌توجهی بین این دو روش وجود دارد: شخصی که سرمایه‌اش را از طریق دریافت وام از بانک تأمین می‌کند، دینی در برابر بانک می‌یابد، اما برای بانک حقی نسبت به شخص مزبور و اموالش ایجاد نمی‌شود؛ درحالی‌که در مواردی که شخص حقوقی برای تأمین سرمایه، اوراق بهادار منتشر می‌کند؛ خریدار سهم نوعی حق عینی نسبت به اوراق بهادار به دست می‌آورد.

تنظیم قواعد مربوط به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه موضوع یکی از شاخه‌های حقوق است که از آن به عناوینی نظیر «حقوق بورس»، «حقوق بازار سرمایه»، «حقوق اوراق بهادار» یا «حقوق بازارهای مالی» یاد شده است. هرچند گفته ‌شده این شاخه از حقوق محل تلاقی قواعد حقوق عمومی و خصوصی است اما فلسفه تأسیس آن حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بوده و از این ‌رو در آن قواعد حقوق عمومی غلبه دارد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حقوق اوراق بهادار مطرح می‌شود و حتی برخی آن را «مظهر اصلی حقوق اوراق بهادار» خوانده‌اند، الزامات قانونی است که در ارتباط با افشای اطلاعات در بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار مطرح شده است. درواقع، غیرملموس بودن اوراق بهادار، و ارتباط تنگاتنگ ارزش آن با عملکرد شرکت، اوراق بهادار را از سایر اموال متمایز نموده است؛ به ‌گونه‌ای که اطلاع از عملکرد شرکت برای سهام‌داران و تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاران بدون وجود الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات میسر نخواهد بود. هدف اصلی این مقررات تضمین برقراری جریان مستمری از اطلاعات راجع به ناشر یا شرکت است. این جریان مستمر از زمان تشکیل شرکت آغاز شده و در طول حیات آن نیز ادامه می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، بر اساس این قواعد در بازار اولیه ناشران ملزم‌اند اطلاعات خاصی را از طریق بیانیه ثبت در دسترس عموم قرار دهند و در بازار ثانویه نیز شرکت‌ها ملزم‌اند کلیه‌ی اطلاعاتی را که ممکن است بر قیمت اوراق بهادار اثر بگذارد از طریق ارائه گزارش‌های دوره‌ای در دسترس سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت قرار دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا