فارکس در ایرانر

مدل دلتا

استاد : احمد عبدالوند

مدل دلتا

این دوره آموزشی، اشاره به رویکردهای خلاقانه و نوآورانه در مرحله مدل دلتا طرح ریزی راهبردها و از طرفی به رویکردهای نظام مند و منطقی در مراحل اجرا نظارت و کنترل راهبردهای سازمان دارد. حال این سازمان می تواند یک تیم چابک کسب و کار (استارت آپ) یا یک هلدینگ بزرگ باشد. ولی آنچه در این دوره آموزشی بدان تأکید می شود آن است که در طرح ریزی راهبردهای مبتنی بر مدل دلتا، سازمان همواره به فکر خلق ارزش پیشنهادی جذاب به مشتریان بازار هدف است. بنابراین علیرغم رصد کردن هوشمندانه رفتار رقبا، به هیچ وجه به دنبال پیروی کورکورانه از رقبا و همرنگ شدن با آنها نیست. ضمن اینکه در مدل دلتا نگرش سازمان به مجموعه تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، تکمیل کنندگان و مشتریان (شامل: خریداران و مصرف کنندگان نهایی) با ادبیات فاخری همچون «شرکای کلیدی» و «بنگاه گسترده» متجلی می گردد! همچنین سیر بلوغ سازمانهای بخش خصوصی را از مرحله «بهترین محصول» به «ارائه راه حل جامع به مشتری» و در نهایت «پایبندسازی و انحصار بازار» درنظر می گیرد. درحالیکه این سیر بلوغ در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی از مرحله«پایبندسازی و انحصار بازار » به مرحله «بهترین محصول» و سپس«ارائه راه حل جامع به مشتری» می باشد. فلسفه فکری مشترک بین مدل دلتا و مدل کارت امتیازی متوازن آن است که سازمان در ابتدا بانگاه برونگرا، پس از شناسایی بازارهای هدف مناسب برای خود و یافتن ارزش پیشنهادی به ایشان، به دنبال شایستگی ها و زیرساختهای سخت و نرم مورد نیاز جهت برآورده سازی این ارزشها به مشتریست(نگاهی درونگرا). حال ممکن است که برخی از این شایستگی ها و زیرساختها در سازمان موجود باشد و برخی دیگر اکتساب گردد. در هر حال با فرض تأمین این الزامات، راهبردهای اصلی در این مرحله تدوین می شود به طوریکه از تجمیع چندین مضمون یا پیشرانه راهبردی که هرکدام یک فرایند از فرایندهای زنجیره ارزش سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد، راهبرد نهایی به دست می آید. اجرای این راهبردها درنهایت به رشد مدل دلتا مالی یا بهره وری منجر می گردد که موجبات رضایتمندی سهامداران (برای سازمانهای خصوصی) یا نهادهای بالادست (برای سازمان دولتی یا غیرانتفاعی) می گردد. راهبردهای به دست آمده با کمک مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) مدل دلتا در مرحله اجرا فرموله شده و به اهداف و برنامه های عملیاتی تبدیل می گردد به گونه ای که تکالیف بخش های سازمان در قبال راهبردها به صورت کاملاً شفاف مشخص می شود. حتی بودجه های راهبردها نیز از بودجه های عملیاتی متمایز می گردد. ساختار سازمانی، فرایندها و حتی فرهنگ سازمانی نیز همسو با راهبردها دستخوش تغییر می گردند. به گونه ای که سبب تکرار پذیری حلقه برنامه ریزی مدل دلتا راهبردی می گردند.

پیش نیاز: مبانی تفکر راهبردی، تعاریف راهبرد و مدیریت راهبردی، مدل ها و تکنیک های مدیریت راهبرد

هیچ فایل ضمیمه ای برای این دوره وجود ندارد!

احمد عبدالوند

استاد : احمد عبدالوند

مدل دلتا

کاربرد رویکرد فازی در شناسایى موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتى (ISP)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت دانش و ITمنطق فازی و هوش مصنوعی

آنچه که امروزه بعنوان یک ضرورت براى مدیران به اثبات رسیده است، لزوم استفاده از مدیریت استراتژیک جهت ادامه حیات در محیط هاى پیجیده و متغیر کنونى مى باشد. مدیریت استراتژیک عبارتست از تدوین استراتژى مناسب جهت تحقق اهداف بلند مدت در شرایط متحول و متغیرکارى. فرآیند مدیریت استراتژیک شامل مراحل تدوبن، اجرا و ارزیابى استرا تژى مى باشد. در مرحله تدوین، ابتدا موقعیت استراتژیکى یک شرکت شناسایى مى شود و سپس استرسم منطقه راتژى متناسب با آن موقعیت تعریف مى گردد. عمده کار این مقاله مربوط به قسمت اول مرحله تدوین استراتژى یعنى شناسایى موقعیت استراتژیکى مى باشد. روش موجود براى تعیین موقعیت استراتژیکى، روش swot در قالب تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی که معمولا کار زمانبری است در این مقاله تکنیکی جدید و ابتکاری تحت عنون تکنیک چهار مرحله ای دلتا در جهت شناسایی موقعیت استراتژیکی معرفی میگردد مراحل چهار گانه این تکنیک عبارتند از غربال سازی شاخص ها مدل دلتا اولویت بندی شاخص ها ی تایید شده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP )رسم منطقه موجه تار عنکبوتی برای استراتژیهای مدل دلتا و تعیین موقعیت استراتژیکی در نمودار سه بعدی در ضمن این تکنین بر اساس مدل دلتا طراحی شده است .

به کارگیری تکنیک دلتا با رویکرد فازی جهت شناسایی موقعیت راهبردی بنگاه ها: مطالعه موردی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت دانش و ITمنطق فازی و هوش مصنوعی

آن چه امروزه به عنوان یک ضرورت برای مدیران به اثبات رسیده، مدل دلتا لزوم استفاده از مدیریت راهبردی جهت ادامه حیات در محیط های پیچیده و متغیر کنونی است. مدیریت راهبردی عبارت است از: تدوین راهبرد مناسب جهت تحقق اهداف بلند مدت در شرایط متحول و متغیر کاری.تمرکز اصلی این مقاله بر قسمت اول مراحل مدیریت راهبردی (مرحله تدوین راهبرد) یعنی شناسایی موقعیت راهبردی است.در این مقاله تکنیکی جدید تحت عنوان تکتیک چهار مرحله ای دلتا در جهت شناسایی موقعیت راهبردی معرفی می گردد. مراحل چهار گانه این تکنیک عبارتند از: غربال سازی مدل دلتا، اولویت بندی شاخص های تأیید شده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، رسم منطقه موجه تار عنکبوتی برای راهبردهای مدل دلتا مدل دلتا و تعیین موقعیت راهبردی در نمودار سه بعدی. در ضمن این تکنیک بر اساس مدل دلتا طراحی شده است.

بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت های بیمه از گزینه های راهبردی مدل دلتا

بقای سازمان ها در دنیای پررقابت امروزی نیازمند بررسی عملکرد و جایگاه آن ها در بازار است. شرکت های بیمه نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد در هر کشور باید برای رسیدن به این مهم در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کنند؛ بنابراین، استفاده از الگویی جهت ارزیابی عملکرد سازمان و بررسی جایگاه رقابتی آن برای مدیران شرکت های بیمه اهمیت فراوانی دارد. مدل های مورد استفاده برای این منظور، با گرایش بیشتر به بعد محصول، بیشتر بر پایه اصول کارت امتیازی متوازن و یا با روش ها و فنون دیگر، توانسته اند عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد این شرکت ها را بررسی کنند. بااین حال، جای خالی رویکردهایی که گرایش بیشتری به نوآوری، مشتری و نحوه برقراری ارتباط با وی داشته باشند ، به شدت احساس می شود. برای این منظور، در این پژوهش از مدل دلتا استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که دریابد آیا رابطه معناداری بین به کارگیری گزینه های راهبردی مدل دلتا در صنعت بیمه و عملکرد آن وجود دارد یا خیر. نتایج تجزیه وتحلیل های انجام شده روی داده های به دست آمده از نمونه هایی از کارشناسان پنج شرکت بیمه برتر در صنعت بیمه ایران (ایران، البرز، آسیا، دانا و پارسیان) و مشتریان آن ها با استفاده از روش معادلات ساختاری نشان داد که به کارگیری گزینه های راهبردی مدل دلتا تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد و ازاین رو به سازمان ها پیشنهاد می شود با هم راستا کردن اقدامات خود با الزامات جای گیری در هر یک از جایگاه های مدل دلتا، اثربخشی فعالیت های خود را افزایش دهند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری قابلیت مدل دلتا های چابکی سازمان (بررسی موردی شرکت های خودروساز تجاری)

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری قابلیت های چابکی سازمان"بررسی موردی شرکت های خودرو ساز تجاری" انجام شده است. در ابتدا به مطالعه مبانی نظری پرداخته شد. مجموعه اطلاعات گردآوری شده در این مرحله، برای محقق این امکان را فراهم آورد تا مدل مفهومی تحقیق را تبیین نماید. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان، شاخص های مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی گردید. در مرحله بعد پرسشنامه پژوهش طراحی شد. این پرسشنامه حاوی 116 سؤال در مقیاس هفت گزینه ای لیکرت است و پس از تأیید روایی و پایایی، توسط 250 نفر از افرادی که با روش خوشه ای از بین خبرگان صنعت خودرو انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد قابلیت های چابکی سازمان و زنجیره ی تأمین درونی شرکت ها کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی هستند و این عوامل بیشتر ار تواناسازهای چابکی تأثیر می پذیرند و محرک های محیطی از طریق تواناسازهای چابکی، فرایندهای زنجیره ی تأمین و قابلیت های چابکی سازمان را تحت تأثیر قرار می گیرند. همچنین در این مطالعه، با استفاده از مدل دلتا، اثر عوامل محیطی بر اساس جایگاه استراتژیکی که سازمان در بازار برای خود ایجاد کرده، مورد تحلیل قرار گرفت و درنهایت هر یک از زیر مجموعه های ابعاد اصلی مدل با استفاده ازروش دیماتل اولویت بندی شد.

مدل دلتا بازآفرینی استراتژی کسب و کار

کتاب مدل دلتا بازآفرینی استراتژی کسب و کار نوشته آرنولدو سی. هکس با ترجمه سعیدحسین زاده , محمدمهدی مهدی خواه, توسط انتشارات دانشگاه امام صادق به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: مدیریت , مدیریت دانشگاهی, مدیریت استراتژیک, رویکردی نوین و نوآورانه به استراتژی


مباحث کتاب مدل دلتا بازآفرینی استراتژی کسب و کار

 1. ضرورت بازآفرینی استراتژی
 2. مدل دلتا، ایجاد منابع جدید رشد و سودآوری در اقتصاد شبکه ای
 3. بخش بندی مشتریان و پیشنهاد ارزشی آنان
 4. شرکت به مثابه مجموعه ای از قابلیت ها
 5. ماموریت کسب و کار
 6. ایجار دستورالعمل استراتژیک
 7. ردگیری اجرای استراتژی
 8. جمع بندی آموخته ها
 9. مدیریت بنگاه های کوچک و متوسط
 10. چالش های مدیریت در سازمان های غیر انتفاعی
 11. مقاتیسه ای میان سه چارچوب استراتژیک

1000 پرسش 10 آزمون مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

101 تکنیک برای جذب و حفظ مشتری

101 مسئله مدیریت پروژه و چگونگی حل آن ها

110 نکته برای هتل داران

2000 سوال چهار گزینه ای دانش و مسائل روز

2000 سوال چهارگزینه ای ریاضیات عمومی

2000 سوال چهارگزینه ای زبان تخصصی مدیریت

40 اصل شاه کلیدهای TRIZ برای نوآوری

جدید ترین کالا ها

یکپارچه سازی مدیریت مخاطرات و فرایند توسعه

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی

یخ شکن ها

یادگیری و توسعه

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش

هیچ چیز ناممکن نیست تکنیک های برتر فروش

هویت و برندسازی

هولاکراسی

Modal Header

Some text in the modal.

میدان انقلاب، ضلع جنوب شرقی میدان-پلاک 7، فروشگاه بانک کتاب ( سفارش تلفنی کتاب)

از تخفیف‌ها و جدیدترین‌های ما باخبر شوید:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فروشگاه اینترنتی آژانس بوک، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

آژانس بوک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فروشگاه های اینترنتی کتاب با بیش از یک دهه تجربه، با پایبندی به سه اصل، پرداخت در محل ویژه تهران، تضمین اصل‌بودن کتاب و همچنین مطابقت قیمت فروش با قیمت درج شده در کتاب موفق شده ایم که نظر مشتریان مدل دلتا محترم را جلب نماییم امیدواریم با تلاش بیشتر ما و همچنین راهنمایی شما عزیزان بتوانیم بیشتر در این حوزه فعالیت کنیم. به محض ورود به سایت آژانس بوک با دنیایی از کتاب در حوزه های مختلف رو به رو خواهید شد و حتی در صورت نبودن کتابی در سایت می توانید از طریق سفارش آسان و یا از طریق تماس با شماره 02166408000 سفارش خود را ثبت نمایید. . مشاهده بیشتر

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا